Styl życia

Poznaj funkcjonalności oczyszczaczy powietrza

funkcjonalności oczyszczaczy powietrza

Grafika dostarczona przez partnera

Postępujące zanieczyszczenie środowiska przekłada się na jakość powietrza, którym oddychamy. Na powietrze w pomieszczeniach zamkniętych oddziałują różne niepożądane zanieczyszczenia, które mogą w sposób negatywny wpływać na zdrowie mieszkańców. Warto poprawić swoje zdrowie i zabezpieczyć się przed ewentualnymi chorobami. Takim profilaktycznym działaniem dla naszego zdrowia charakteryzują się oczyszczacze powietrza. Jakie funkcje powinien spełniać dobrej jakości oczyszczacz powietrza?

Co to jest oczysz­czacz powie­trza?

Oczyszczacz powietrza to urzą­dze­nie, za któ­rego pomocą usu­wamy zanie­czysz­cze­nia powie­trza wystę­pu­jące w danym pomiesz­cze­niu. Dzięki niemu uzy­sku­jemy zna­czącą poprawę jako­ści powie­trza, które korzyst­nie wpły­nie na cały układ odde­chowy.

W jaki spo­sób działa oczysz­czacz powie­trza?

Oczyszczacz powietrza składa się z sys­temu fil­trów i wen­ty­la­to­rów. Wen­ty­la­tor zasysa powie­trze z oto­cze­nia do oczysz­czacza. Następ­nie powie­trze prze­cho­dzi przez sys­tem fil­trów, które absor­bują zanie­czysz­cze­nia. Po prze­fil­tro­wa­niu czy­ste powie­trze jest wydmu­chi­wane z powro­tem do oto­cze­nia.

Sam sche­mat dzia­ła­nia jest pro­sty, ale w zależ­no­ści od dodat­ko­wych funk­cji poszcze­gólne rodzaje oczysz­czaczy bar­dzo się mię­dzy sobą różnią (np. oczyszczacz Dyson usuwa do 99,9% bakterii w zbiorniku z wodą, a zarazem nawilżają całe pomieszczenie).

Rodzaje sto­so­wa­nych fil­trów powie­trza

W zależ­no­ści od zasto­so­wa­nych fil­trów w danym urzą­dze­niu mamy moż­li­wość usu­nię­cia róż­nych zanie­czysz­czeń powie­trza w domu czy miesz­ka­niu.

Oczyszczacz powietrza ma zazwy­czaj wbu­do­wane 3 rodzaje fil­trów, które mogą być roz­sze­rzone o następne w zależ­no­ści od peł­nio­nych funk­cji.

Rozróż­niamy więc nastę­pu­jące podstawowe fil­try:

  • wstępny – absor­buje naj­więk­sze czą­steczki zanie­czysz­czeń, takie jak kurz, sierść, pył, naskó­rek czy włosy.
  • węglowy – zawar­tość węgla aktyw­nego, pozwala na neu­tra­li­zo­wa­nie nie­przy­jem­nych zapa­chów i nie­po­żą­da­nych sub­stan­cji orga­nicz­nych.
  • HEPA – to tech­no­lo­gicz­nie naj­bar­dziej wydajny filtr, który usuwa z powie­trza nawet do 99,99% zanie­czysz­czeń, w tym także aler­geny czy szko­dliwe sub­stan­cje che­miczne.

Zalety sto­so­wa­nia oczysz­cza­czy powie­trza

Dobrze dopa­so­wany do powierzchni użyt­ko­wej oczyszczacz powietrza posiada wiele zalet, które w spo­sób bez­po­średni prze­kła­dają się na zdro­wie.

Naj­czę­ściej wymie­nia­nymi zale­tami są:

  • oczysz­cza­nie powie­trza z bak­te­rii i wiru­sów;
  • sku­teczne dzia­ła­nie i pomoc w przy­padku aler­gii i cho­rób układu odde­cho­wego;
  • eli­mi­na­cja nie­po­żą­da­nych sub­stan­cji pozo­sta­wio­nych przez dym z papie­ro­sów;
  • utrzy­my­wa­nie odpo­wied­niej wil­got­no­ści powie­trza, jest to szcze­gól­nie ważne w mie­sią­cach zimo­wych;
  • oczysz­cza­nie z sier­ści pozo­sta­wio­nej przez zwie­rzęta, a także pochła­nia­nie ich nie­po­żą­da­nych zapa­chów;
  • regu­lo­wa­nie tem­pe­ra­tury w przy­padku roz­sze­rze­nia o funk­cję kli­ma­ty­za­cji;

Mogą Cię zainteresować np. oczyszczacze powietrza Dyson, które speł­nia­ją wszyst­kie para­me­try, które prze­kła­dają się na sku­teczną pro­fi­lak­tykę zdro­wotną.

Oczyszczacz powietrza to spraw­dzone i efek­tywne urzą­dze­nie, które roz­wią­zuje kom­plek­sowo pro­blemy z powie­trzem w każ­dym pomiesz­cze­niu.

Dodaj komentarz