regulamin konkursu HydroVag
  1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj globulki HydroVag® i zestaw srebrnej biżuterii” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Incell Media Group Krzysztof Jaciw właściciel portalu Menopauza.pl  z siedzibą w 45-763 Opole, ul. Żniwna 3

1.2. Sponsorem nagród w Konkursie  jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna z siedzibą w 30-224 Kraków, al. Sosnowa 8 (dalej zwany „Sponsorem nagród”).

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej  http://www.menopauza.pl/regulamin-konkurs-hydrovag/

1.5. Uczestnikiem Konkursu  może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 1.6. W  Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.7. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są:

  1. miejsce zostanie nagrodzone 2 opakowaniami globulek HydroVag®, zestawem srebrnej biżuterii oraz książką Karoliny Korwin-Piotrowskiej pt. „Krótka książka o miłości”. Wartość zestawu nie przekracza 760 zł, zatem nagroda jest zwolniona od podatku.

 

Laureaci 2. i 3. miejsca otrzymają 2 opakowania globulek HydroVag® oraz czerwoną, skórzaną kosmetyczkę, wartość pojedynczego zestawu nie przekracza 760 zł, zatem nagroda jest zwolniona od podatku.

Dla osób, których prace zajmą miejsca 4.-8. przewidziano 2 opakowania globulek HydroVag® oraz serum do rąk, wartość pojedynczego zestawu nie przekracza 760 zł, zatem nagroda jest zwolniona od podatku.

1.8.  Sponsor nagród spośród  nadesłanych zgłoszeń wybierze 8 Laureatów w oparciu o nadesłane hasła reklamowe dla globulek HydroVag®. Przy wyborze najlepszych haseł kierować będzie się swoją subiektywną oceną nadesłanych prac.

  1. Założenia Konkursu

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego Menopauza.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu  2 listopada  2016 r.  na stronie internetowej www.menopauza.pl

2.2. Konkurs będzie trwał od 2 listopada 2016 r. do 2 grudnia  2016 r., przy czym zgłoszenia do konkursu można nadsyłać tylko w okresie od 2 listopada  2016 r. do 22 listopada 2016 r.

2.3. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez publikację artykułu z rozstrzygnięciem Konkursu na portalu Menopauza.pl najpóźniej do 2 grudnia 2016 r. włącznie. Artykuł zostanie umieszczony w dziale http://www.menopauza.pl/category/intymnie/

  1. Zasady prowadzenia Konkursu

3.1. W celu wzięcia udziału w Teście uczestnik powinien:

1) wypełnić formularz, link do niego znajduje się w artykule konkursowym opublikowanym na portalu Menopauza.pl w dniu 2 listopada 2016 r. w tym złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego.;

2) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij”

3.2.  Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

3.3. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych formularzy, Sponsor nagród wybierze 8 laureatów Konkursu.  Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

3.4. Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż hasło reklamowe  w  formularzu zgłoszeniowym (Odpowiedź 1) jest  unikalną treścią, stworzoną specjalnie przez nich w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest ona publikowana  w innych serwisach internetowych.

3.5. Uczestnik Konkursu niniejszym oświadcza, że:

(I) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej  przez niego do Konkursu;

(II) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich;

(III) w przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.8 poniżej;

(IV) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.6. W przypadku, jeżeli Odpowiedź 1   stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi oraz Sponsorowi nagród niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi 1, zwanej dalej „Odpowiedzią”, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi 1, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową oraz mailową;

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Odpowiedzi 1;

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Odpowiedzi 1 w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 4) wykorzystanie Odpowiedzi 1 i jej fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, we wszelkich formach reklamowych, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach 3 i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w pkt 1 do 5;

5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Odpowiedzi 1 (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Odpowiedzi 1) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Odpowiedzi 1, na wskazanych w pkt. 1 do 4 polach eksploatacji.

3.7. Uczestnik oświadcza, że  Odpowiedzi na pytania otwarte zawarte w formularzu zgłoszeniowym  są unikalnymi treściami, stworzonymi przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie zostały opublikowane w innych serwisach internetowych

 3.8. W przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Laureat, na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania / wypłacenia Laureatowi nagrody, przenosi na Organizatora całość wyłącznych i nieograniczonych autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi, na wszystkich znanych w chwili przeniesienia praw polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w pkt 3.6. ppkt 1) do 5) powyżej. Jednocześnie Laureat oświadcza, że nie zachowuje prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Odpowiedzi.

 3.9. Odpowiedzi niespełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

3.10. Do dnia 2 grudnia  2016 r. uczestnicy Konkursu poznają jego wyniki, lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość zamieszkania)  zostanie opublikowana na łamach serwisu Menopauza.pl w dziale http://www.menopauza.pl/category/intymnie/

3.11. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

3.12. Administratorami danych osobowych uczestników w Konkursie jest Organizator.

3.13. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych (imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość) wraz z nadesłaną odpowiedzią na stronie Menopauza.pl  w przypadku, gdy zostaną oni Zwycięzcami.

3.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych, uniemożliwiających jego identyfikację.

  1. Przyznawanie nagród

4.1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 2 grudnia  2016 r.

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem artykułu wynikowego opublikowanego na łamach serwisu Menopauza.pl najpóźniej do  2 grudnia 2016 r. włącznie w zakładce http://www.menopauza.pl/category/intymnie/

4.3. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

4.4. Nagrody do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, najpóźniej w terminie  28  dni od dnia publikacji artykułu wynikowego na łamach serwisu Menopauza.pl

4.5. W przypadku niepodjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia pozostawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.

 4.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

  1. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej do 9 grudnia 2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora redakcja@menopauza.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora Incell Media Group Krzysztof Jaciw ul. Żniwna 3 kod 45-763 Opole z dopiskiem o treści „Reklamacja – konkurs HydroVag”.

5.2. Reklamacje pisemne należy wysyłać listem poleconym, decyduje data stempla pocztowego.