regulamin testów konsumenckich kosmetyków anida
  1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem testu pod nazwą „Test konsumencki  kosmetyków Anida” (dalej zwanego „Testem”) jest Incell Media Group Krzysztof Jaciw właściciel portalu Menopauza.pl z siedzibą w    45-763 Opole, ul. Żniwna

1.2. Przyrzekającym nagrody w Teście jest Scan-Anida Sp. z o.o.  z siedzibą w  30-733 Kraków, ul. Motyla 26 (dalej zwany „Przyrzekającym nagrody”).

1.3. Test jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Regulamin Testu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej http://www.menopauza.pl/regulamin-test-konsumencki-kosmetykow-anida

1.5. Uczestnikiem Testu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 1.6. W Teście nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Testu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.7. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Testu i jednocześnie „Produktami Testowymi” jest: 10 zestawów kosmetyków, w skład każdego pakietu wchodzą trzy pełnowymiarowe produkty: Anida krem koncentrat do skóry i paznokci formuła odmładzająca anti age, Anida krem łagodzący podrażnienia do skóry i paznokci kwiat lnu, Anida Medi Soft serum wzmacniające paznokci. Wartość pojedynczego zestawu to 29 zł brutto.

1.8.  Przyrzekający nagrody spośród  nadesłanych zgłoszeń wybierze 10  uczestników testów w oparciu o wypełnione ankiety rekrutacyjne.

  1. Założenia testu

2.1. Test zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego Menopauza.pl. Ogłoszenie o naborze do Testu ukaże się w dniu 24.10.2017 r. na stronie internetowej www.menopauza.pl

2.2. Test będzie trwał od 24.10.2017 r. do  30.11.2017 r., natomiast zgłoszeń do Testu można dokonać wyłącznie w okresie od 24.10.2017 r. do 07.11.2017 r. włącznie.

2.3. Osoby, które zakwalifikują się do Testu, otrzymają na maila podanego przy wypełnianiu ankiety rekrutacyjnej wiadomość o  zakwalifikowaniu do Testu najpóźniej do  15.11.2017 r.

  1. Zasady prowadzenia testu

3.1. Celem Testu będzie poznanie wrażeń uczestników akcji  związanych z używaniem przez nich kosmetyków Anida.

3.2. W celu wzięcia udziału w Teście uczestnik powinien:

1) wypełnić ankietę rekrutacyjną, link do niej znajduje się w artykule konkursowym opublikowanym na portalu Menopauza.pl w dniu 24.10.2017 r., w tym złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego.;

2) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij”

3.3.  Jeden uczestnik może wziąć udział w Teście tylko jeden raz.

3.4. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych ankiet rekrutacyjnych, Przyrzekający nagrody wybierze 10  uczestników Testu.  Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

3.5. Każdy z uczestników Testu zobowiązuje się do przeprowadzenia rzetelnych kosmetyków Anida w okresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie i wypełnienia ankiety wynikowej w okresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

3.6. Uczestnicy Testu oświadczają, iż odpowiedzi na pytania otwarte w ankiecie wynikowej (Odpowiedź 1) są unikalną treścią, stworzoną specjalnie przez nich w celu wzięcia udziału w Teście, jak również, że nie jest ona publikowana  w innych serwisach internetowych.

3.7. Uczestnik Testu niniejszym oświadcza, że:

(I) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonych  przez niego do Testu;

(II) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich;

(III) w przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.8 poniżej;

(IV) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.8. W przypadku, jeżeli Odpowiedź 1   stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi oraz Przyrzekającemu nagrody niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Teście Odpowiedzi 1, zwanej dalej „Odpowiedzią”, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi 1, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową oraz mailową;

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Odpowiedzi 1;

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Odpowiedzi 1 w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 4) wykorzystanie Odpowiedzi 1 i jej fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, we wszelkich formach reklamowych, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach 3 i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 1 do 5;

5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Odpowiedzi 1 (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Odpowiedzi 1) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Odpowiedzi 1, na wskazanych w pkt. 1 do 4 polach eksploatacji.

3.9. Uczestnik oświadcza, że zarówno Odpowiedzi na pytania otwarte zawarte w ankiecie wynikowej są unikalnymi treściami, stworzonymi przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Teście, jak również, że nie zostały opublikowane w innych serwisach internetowych

 3.10. W przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Laureat, na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania / wypłacenia Laureatowi nagrody, przenosi na Organizatora całość wyłącznych i nieograniczonych autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi, na wszystkich znanych w chwili przeniesienia praw polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w pkt 3.8. ppkt 1) do 5) powyżej. Jednocześnie Laureat oświadcza, że nie zachowuje prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Odpowiedzi.

3.11. Do dnia 15.11.2017r.  uczestnicy Testu otrzymają maila na skrzynkę pocztową podaną w ankiecie rekrutacyjnej z informacją o zakwalifikowaniu do Testu.

3.12.  Do dnia 21.11.2017 r. uczestnicy Testu otrzymają maila z ankietą wynikową na skrzynkę pocztową podaną w ankiecie rekrutacyjnej. Każdy z uczestników jest zobowiązany do wypełnienia ankiety wynikowej  najpóźniej do dnia 30.11.2017 r. włącznie.

3.13. Jeśli uczestnik Testu nie wypełni ankiety wynikowej, o której mowa w ust. 3.12., Organizator będzie miał prawo zażądać od niego zwrotu pełnowymiarowych, nieużywanych produktów lub ich ekwiwalentu pieniężnego.

3.14. Recenzje zamieszczone w ankiecie wynikowej nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób. Uczestnicy Testu oświadczają, że dysponują prawami do przedmiotowych recenzji.

3.15.  Uczestnicy Testu ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób, zgłoszone wobec Organizatora w związku z recenzjami pochodzącymi z ankiety wynikowej.

3.16. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Testowania i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem danych osób zakwalifikowanych do testów – zostaną one przekazane Przyrzekającemu nagrody wyłącznie w celu wysyłki produktów do testów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Teście i odbioru nagrody.

 3.17. Administratorami danych osobowych uczestników w Teście jest Organizator.

  1. Przyznawanie nagród

4.1. Laureaci do Testowania zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 15.11.2017 r.

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej przesłanej przez Organizatora na maila Laureata podanego w formularzu rejestracyjnym do Testu najpóźniej do 15.11.2017 r.

4.3. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

4.4. Nagrody do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym do Testu, najpóźniej w terminie 10  dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej.

4.5. W przypadku niepodjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.

 4.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

  1. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Testu uczestnicy powinni zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora konkurs@menopauza.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora Incell Media Group Krzysztof Jaciw ul. Żniwna 3 kod 45-763 Opole z dopiskiem o treści „Reklamacja – test konsumencki kosmetyków Anida”.

5.2. Reklamacje pisemne należy wysyłać listem poleconym.