komu-przysluguje-zasilek-opiekunczy

Zasiłek opiekuńczy należy się każdej ubezpieczonej osobie, która nie może wykonywać obowiązków zawodowych z powodu konieczności opiekowania się innym członkiem rodziny.

Zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS, a przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego opiekowania się:

  • zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem (jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki), pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
  • chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
  • innym chorym członkiem rodziny pod warunkiem, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ważne. Pod pojęciem inny członek rodziny kryją się: małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat.

Jak długo wypłacany jest zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez:

  • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14,
  • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku powyżej 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny.

Ważne. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.

DR