Poradnik pacjenta Profilaktyka

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

komu-przysluguje-zasilek-opiekunczy

Zasiłek opiekuńczy należy się każdej ubezpieczonej osobie, która nie może wykonywać obowiązków zawodowych z powodu konieczności opiekowania się innym członkiem rodziny.

Zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS, a przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego opiekowania się:

  • zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem (jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki), pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
  • chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
  • innym chorym członkiem rodziny pod warunkiem, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ważne. Pod pojęciem inny członek rodziny kryją się: małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat.

Jak długo wypłacany jest zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez:

  • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14,
  • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku powyżej 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny.

Ważne. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.

DR

Zasiłek opiekuńczy należy się każdej ubezpieczonej osobie, która nie może wykonywać obowiązków zawodowych z powodu konieczności opiekowania się innym członkiem rodziny.

Tylko wtedy otrzymasz zasiłek

Zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko wówczas, jeśli inni członkowie rodziny nie mogą zapewnić opieki wymagającej tego osobie.

Ważne. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Kto nie otrzyma zasiłku?

Zasiłek przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie.

Zasiłek nie przysługuje:

  • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
  • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
  • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.

DR

Zasiłek opiekuńczy należy się każdej ubezpieczonej osobie, która nie może wykonywać obowiązków zawodowych z powodu konieczności opiekowania się innym członkiem rodziny.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Podstawą do obliczenia wysokości zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynikające z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu.

Wysokość zasiłku wynosi natomiast 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

DR

Komentarze (6)

nicolle_26@o2.pl

11 lat temu

Ciekawe informacje, tym bardziej, że mój mąż właśnie będzie załatwiał te sprawy z ZUS-em

filodendron

11 lat temu

Czytałam kiedyś bardzo długi artykuł na ten temat ,był strasznie zagmatwany i prawie nic z niego nie zrozumiałam,tutaj autor przedstawił w sposób przystepny najwazniejsze sprawy.

drobina

11 lat temu

Wprawdzie już nie pracuję, ale dzięki artykułowi wiem, że jak moje dzieci były małe, to nie było tak różowo z tymi zasiłkami. a może to mój zakład robił mnie w bambuko? 😉

Zostaw komentarz