jak-powinna-wygladac-recepta

Leki dostępne tylko „na receptę” mają za zadanie chronić nas – osoby nie posiadające medycznego wykształcenia – poprzez ograniczenie dostępu do środków farmaceutycznych, które niewłaściwie użyte szczególnie narażają nasze zdrowie i życie na niebezpieczeństwo. Ponadto na podstawie recepty pacjent ma prawo do leków refundowanych, czyli tych za które dopłaca nam państwo.

Receptę wystawia lekarz. Nie musi być lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, ale powinien posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu oraz umowę z NFZ-etem upoważniającą do wystawienia recept podlegających refundacji.

Na recepcie powinny znaleźć się obowiązkowo następujące informacje:

1) Dotyczące pacjenta
• imię i nazwisko
• adres miejsca zamieszkania lub miejsce pełnienia służby wojskowej, a w przypadku osoby bezdomnej – miejsce zamieszkania albo siedziba świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia,
• w przypadku osoby poniżej 18 roku życia – wiek

2) Dane dotyczące lekarza wystawiającego receptę
• imię i nazwisko
• numer prawa wykonywania zawodu lekarza
3) Dane dotyczące przepisanych leków lub wyrobów medycznych (Nazwa, dawka itp.)
4) Data
•wystawienia recepty
•od której może nastąpić realizacja recepty (w przypadku recept odnawialnych). Jeśli nie dotyczy to powinien zostać zaznaczony znak „X”
5) Własnoręczny podpis lekarza uprawnionego do wystawienia recepty

A. Złotkowska