Uroda

Regulamin: Konkurs fotograficzny z kosmetykami Anida

kosmetyki anida

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs fotograficzny z kosmetykami Anida” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Pan Krzysztof Jaciw prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Incell Media Group Krzysztof Jaciw” z siedzibą w Opolu, pod adresem: ul. Żniwna 3, 45-763 Opole, NIP: 7542605482, REGON: 532303065. Organizator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi ogólnodostępne portale internetowe o tematyce zdrowotnej, w tym jest właścicielem portalu Menopauza.pl.

1.2. Sponsorem nagród w Konkursie jest Scan-Anida sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod 30-733), przy ul. Motyla 26 (dalej zwany „Sponsorem nagród”).

1.3 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 471).

1.5. Regulamin Konkursu jest i będzie dostępny podczas trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni od dnia zakończenia Konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej  http://www.menopauza.pl/regulamin-konkurs-fotograficzny-z-kosmetykami-anida

1.6. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny (dalej: „Uczestnik”).

1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.8. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest 3 zestawy kosmetyków Anida i Acerin, w skład każdego z nich wchodzą następujące produkty:

1) Anida MEDI SOFT Naturalny peeling cukrowy do ciała

2) Anida MEDI SOFT łagodny żel do mycia rąk i ciała

3) Anida MEDI SOFT Woman Anti-perspirant roll-on

4) Anida Krem do rąk i paznokci proteiny mleczne i witaminy

5) Acerin Cool Fresh Spray na opuchnięte i zmęczone nogi

1.9.   Sponsor nagród powoła 3-osobową komisję (dalej: „Komisja”), która spośród  nadesłanych zgłoszeń wybierze 3 laureatów w oparciu o walory artystyczne nadesłanych wakacyjnych fotografii z kosmetykiem Anida/Acerin (dalej: „Laureaci”). Przy wyborze najlepszych prac Komisja kierować będzie się swoją subiektywną oceną walorów artystycznych nadesłanych zdjęć. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

  1. Założenia Konkursu

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie www.menopauza.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 5 lipca 2017 r. na stronie internetowej www.menopauza.pl.

2.2. Konkurs będzie trwał od 5 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r., przy czym zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać tylko w okresie od 3 lipca 2017 r. do 18 lipca 2017 r. włącznie.

2.3. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez publikację listy laureatów wraz z nagrodzonymi pracami na stronie www.menopauza.pl najpóźniej do 31 lipca 2017 r. włącznie.

  1. Zasady prowadzenia Konkursu

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:

1) wypełnić formularz, do którego link znajduje się w artykule konkursowym opublikowanym na stronie internetowej www.menopauza.pl w dniach 5 lipca 2017 r. – 18 lipca 2017 roku w tym złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego. Za pomocą przycisku wewnątrz formularza należy załączyć i przesłać zdjęcie konkursowe.

2) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij”.

3.2.   Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

3.3. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych formularzy, Komisja wybierze 3 laureatów Konkursu, którzy otrzymają zestaw kosmetyków Anida i Acerin. Przy ocenie prac nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

3.4. Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż wakacyjne zdjęcie z kosmetykiem Anida/Acerin w formularzu zgłoszeniowym  jest unikalną treścią, stworzoną specjalnie przez nich w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest ona publikowana w innych serwisach internetowych.

3.5. Uczestnik Konkursu niniejszym oświadcza, że:

(I) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej  przez niego do Konkursu;

(II) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich;

(III) w przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.6 poniżej;

(IV) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.6. W przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi oraz Sponsorowi nagród niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową oraz mailową;

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Odpowiedzi;

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) wykorzystanie Odpowiedzi i jej fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora lub Sponsora nagród, we wszelkich formach reklamowych, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w pkt 3.6. ppkt 1) – 3);

5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Odpowiedzi (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Odpowiedzi) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Odpowiedzi, na wskazanych w pkt 3.6. ppkt 1) – 4) polach eksploatacji.

3.7. Uczestnik oświadcza, że nadesłane przez niego wakacyjne zdjęcie z kosmetykiem Anida/Acerin stanowi unikalną treść, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że praca konkursowa nie została opublikowana w innych serwisach internetowych

3.8. W przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Laureat, na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Laureatowi nagrody, przenosi na Organizatora całość wyłącznych i nieograniczonych autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi, na wszystkich znanych w chwili przeniesienia praw polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w pkt 3.6. ppkt 1) do 5) powyżej. Jednocześnie Laureat oświadcza, że nie zachowuje prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Odpowiedzi.

3.9. Laureat zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do udostępnionego materiału przenoszone, na Organizatora na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu, nie przysługiwały Laureatowi w dacie wydania nagrody. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Laureat zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora i podjęcia wszelkich czynności, na własny koszt, w celu zwolnienia Organizatora od udziału w sprawie.

3.10. Organizator Konkursu może wykreślić Uczestnika z listy Laureatów, jeżeli okaże się, że Uczestnik dopuścił się naruszenia cudzych praw autorskich.

3.11. Z tytułu przeniesienia praw autorskich majątkowych, Laureatowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza nagrodą.

3.10. Odpowiedzi niespełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

3.11. Do dnia 31 lipca 2017 r. uczestnicy Konkursu poznają jego wyniki, lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość zamieszkania) wraz z nagrodzonym zdjęciem zostaną opublikowane na łamach strony internetowej www.menopauza.pl.

3.12. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia oraz w celu wydania nagród Laureatom. Organizator gwarantuje prawo wglądu Uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

3.13. Administratorem danych osobowych Uczestników w Konkursie jest Organizator.

3.14. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych (imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość) wraz z nadesłaną pracą na stronie www. menopauza.pl  w przypadku, gdy zostaną oni Laureatami.

3.15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych, uniemożliwiających jego identyfikację.

  1. Przyznawanie nagród

4.1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3. Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 31 lipca 2017 r.

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem listy laureatów opublikowanej najpóźniej do 31 lipca 2017 r. włącznie na stronie internetowej www.menopauza.pl

4.3. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 złotych, a Organizator w ramach prowadzonej działalności zajmuje się profesjonalnym przekazem treści do nieokreślonego kręgu obiorców, za pomocą prowadzonych ogólnodostępnych portali internetowych, tj. konkurs organizowany i emitowany jest przez środki masowego przekazu, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2016 r., poz. 2032).

4.4. Nagrody do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Sponsora nagród pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia publikacji listy laureatów na łamach strony www.menopauza.pl.

4.5. W przypadku niepodjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia pozostawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.

4.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

  1. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora redakcja@menopauza.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora Incell Media Group Krzysztof Jaciw ul. Żniwna 3 kod 45-763 Opole z dopiskiem o treści „Reklamacja – konkurs fotograficzny z kosmetykami Anida”.

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez 3-osobową Komisję powołaną przez Organizatora. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.

 

Dodaj komentarz